Akcije udruge Lipa

U nastojanju da ostvari svoje ciljeve, Lipa će se koristiti svim oblicima građanskog aktivizma:

  • javno djelovanje kroz komentiranje javnih politika – imati ćemo stav o svakoj odluci vlade ili drugog javnog tijela, koja je od značaja za porezne obveznike
  • zastupanje interesa poreznih obveznika u javnosti, kroz sudjelovanje u javnim debatama
  • izrada i predlaganje javnih politika – poput zakona o fiskalnoj odgovornosti
  • edukacija poreznih obveznika – okrugli stolovi, javne tribine i predavanja
  • kampanje za podizanje svijesti, primjerice o problemu rastućeg javnog duga
  • modeliranje građanskog nadzora javne potrošnje – pokretanje stranice s primjerima „kako se troši naš novac?“
  • građanski aktivizam – organiziranje dana poreznih obveznika i drugih akcija