top of page

O NAMA

Lipa

Lipa, udruga poreznih obveznika, nije još jedna udruga na državnom proračunu. Mi smo zaista nevladina organizacija. Financiramo se isključivo članarinama i donacijama, a naši članovi i aktivisti volontiraju i posvećeni su našim ciljevima.

Našim političarima je potreban jači nadzor od strane civilnog društva jer država očito ne zastupa interese građana u mjeri u kojoj je to nužno. Aktivna participacija građanki i građana u procesima donošenja političkih odluka ključna je za ostvarivanje zajedničkih interesa društva u cjelini.

U manje od tri godine postojanja Lipa je svojim aktivnostima i angažmanom popularizirala brojne teme kao što su javni dug, visina poreznog opterećenja i način na koji političari troše naš teško stečeni novac!

Lipa je pokretanjem peticije protiv poreza na nekretnine, u koju se uključilo 150.000 osoba, zaustavila primjenu već donesenog  Zakona o lokalnim porezima u dijelu koji se ticao poreza ne nekretnine, što nije zabilježeno od početka demokratskih procesa u Hrvatskoj. Tako smo poreznim obveznicima uštedjeli najmanje 300 milijuna kuna godišnje!

U Hrvatskoj se nikad, do pojave Lipe, nije govorilo o ‘novcu poreznih obveznika’ niti se političare prozivalo zbog  njihovog neodgovornog trošenja. Građani imaju pravo znati na što se troši javni novac!

TKO
SMO
MI

Lipa je udruga koja zastupa hrvatske porezne obveznike – građane, poduzeća i obrte koji porezima i parafiskalnim nametima pune državni proračun. Oni nemaju svoj glas u javnosti i potpuno su podzastupljeni obzirom na važnost i ulogu u društvu.


Paradoksalno je da su interesne skupine onih koji žive od proračunskih sredstava često moćnije i utjecajnije od onih koji ih plaćaju.

MANJI POREZI

Hrvatska ima jednu od najviših razina poreznog opterećenja na svijetu. Osobito je štetno visoko opterećenje rada, koje destimulira novo zapošljavanje i poduzetničke poduhvate.

Porezni obveznici imaju pravo zahtijevati smanjenje opće razine oporezivanja, kako bi mogli raspolagati većim dijelom rezultata svog rada.

SMANJENJE JAVNOG DUGA

Hrvatsku je niz neodgovornih vlada u koaliciji sa interesnim skupinama dovela na sam rub prekomjerne zaduženosti. Plaćanje tog duga u godinama koje dolaze, dodatno će opteretiti hrvatske porezne obveznike.

Hrvatska godišnje izdvaja11 milijardi kuna samo za kamate. Zbog nas, ali i budućih generacija koje danas zadužujemo bez njihovog znanja i pristanka, ta neodgovorna praksa se mora zaustaviti.

MANJE ADMINISTRACIJE

Hrvatska ima prevelik i preskup birokratski aparat. Hrvatski porezni obveznici administraciju plaćaju gotovo 50 posto više u odnosu na prosjek Europske unije, pokazuju podaci Eurostata na temelju brojki iz 2015. godine. Nužno je smanjenje tog aparata i dovođenje javne potrošnje u okvire realnog.

Lipa će raditi pritisak na izvršnu vlast da smanji troškove države i tražiti uvođenje režima balansiranog proračuna te zahtijevati stroži režim fiskalne odgovornosti za ljude koji u naše ime i za naš račun raspolažu našim novcem.

TRANSPARENTNOST

Novac poreznih obveznika troši se netransparentno i na načine koji idu od neracionalnog i nepotrebnog do rentijerskog i kriminalnog.

Porezni obveznici imaju pravo na potpunu informaciju o tome na koji način se troši njihov novac, i odgovornost da to trošenje prate i nadziru i na njega utječu.

Lipa će svoje aktivnosti usmjeriti na pritisak na sve razine vlasti da omogući građanima bolji uvid u to kako se troši njihov novac.

EFIKASNOST

Transparentnost je nužna, ali nije jedini kriterij u trošenju novca poreznih obveznika.

On mora biti trošen svrsishodno, to jest mora biti usmjeren na javne servise koji su potrebni svim građanima, a ne rasipan na partikularne ciljeve poput kupovine glasova, zadovoljavanje određenih skupina i kupovanje socijalnog mira pogrešnim mjerama.

Svaka lipa novca poreznih obveznika mora biti utrošena na način da doprinese povećanju javnog dobra.

DJELATNOSTI KOJIMA SE OSTVARUJU CILJEVI

Provođenje edukacije te stručno usavršavanje članova i drugih pojedinaca; organiziranje konferencija, seminara, radionica, predavanja i tečajeva; osmišljavanje i promicanje prijedloga, politika i kampanja u cilju smanjenja poreznog opterećenja poreznih obveznika; osmišljavanje i promicanje prijedloga, politika i kampanja u cilju smanjenja javne potrošnje i državnog aparata; osmišljavanje i promicanje prijedloga, politika i kampanja u cilju povećanja fiskalne odgovornosti države; eventi i predstavljanje istraživanja; oticanje transparentnosti u domeni javnih financija; poticanje racionalizacije prihoda i rashoda državnog proračuna; djelatnosti razvojne međunarodne suradnje; provođenje edukacije, te znanstvenog, stručnog i istraživačkog rada; zastupanje interesa i prava poreznih obveznika općenito.

FINANCIRANJE

Lipa je udruga koja se ne financira iz proračuna, nego isključivo članarinama i donacijama.

Lipa, udruga poreznih obveznika
Hebrangova 21, Zagreb
e-mail: lipa@manjiporezi.hr
Žiro račun: HR7524840081107113155
OIB: 31746760730

bottom of page