top of page
Search

(*napomena: Revizijsko izvješće se odnosi na 20 županija, 24 grada i Grad Zagreb koji su bili predmet revizije; za cjelovitu sliku donacija cijele RH nedostaju 103 grada i 428 općina)


Dok bi za popis propusta, pogrešaka i (ne)činjenja, u ovolikoj količini, poduzeću u privatnom sektoru bile napisane brojne kazne čija visina bi značila njegovo trenutno zatvaranje, dotle se u javnom sektoru daje samo revizijsko mišljenje, savjeti i preporuke bez ikakvih sankcija, ili garancija da se sve isto neće ponavljati iz godine u godinu. A radi se o – našem novcu. Ogroman broj udruga pretendira na novce poreznih obveznika, a prema podacima iz Registra udruga, na području Republike Hrvatske je, na koncu studenoga 2018., registrirano njih 51.325. Je li dodjeljivanje donacija učinkovito, jesu li projekti od općeg dobra financirani na propisan način, i je li uspostavljen sustav praćenja i izvještavanja provedbe projekata – bila su pitanja od interesa provedenih 45 revizija lokalne samouprave: 20 županija, 24 grada i Grad Zagreb. Revizijska izvješća se odnose na 2016. i 2017., a sa rezultatima je Državna revizija izašla u prosincu 2018. Državni ured za reviziju je ocijenio da je dodjeljivanje i korištenje tekućih donacija iz proračuna lokalnih jedinica u 11 županija i 13 gradova učinkovito, pri čemu su potrebna određena poboljšanja. U 9 županija, 11 gradova i Gradu Zagrebu je dodjela financijskih sredstava putem donacija ocijenjena kao djelomično učinkovita, jer su ‘utvrđene nepravilnosti i propusti koji utječu na provedbu programa i projekata od interesa za opće dobro te su potrebna određena poboljšanja’.

O NAČINIMA DODJELA DONACIJA

Donacije za predškolski odgoj i obrazovanje, školstvo, zdravstvena zaštita i socijalna skrb, javne potrebe udruga od interesa za lokalnu jedinicu i druga područja djelovanja se dodjeljuju putem javnog poziva ili natječaja, kojeg su jedinice lokalne samouprave obvezne objaviti na svojim web stranicama, čime se osigurava transparentnost dodjeljivanja financijskih sredstava i omogućava dobivanje što većeg broja kvalificiranih prijava. No vrijednosno najznačajnije donacije za programe i projekte od interesa za opće dobro se dodjeljuju bez objavljivanja javnog natječaja, zakonski su zadane (posebnim propisima su pojedine udruge izrijekom navedene kao provoditelji određene aktivnosti) i odnose se na prijenos sredstava sportskim zajednicama, društvima Crvenog križa, Gorskoj službi spašavanja te vatrogasnim zajednicama i dobrovoljnim vatrogasnim društvima. Zakonodavni okvir za dodjelu donacija: 1. Zakon o udrugama (Narodne novine 74/14 i 70/17) te Uredba o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (Narodne novine 26/15) (dalje u tekstu: Uredba). Uredbom su utvrđeni kriteriji, mjerila i postupci koje državna tijela, uredi Vlade Republike Hrvatske i druge javne institucije, a na odgovarajući način i lokalne jedinice, javna trgovačka društva i druga javnopravna tijela, primjenjuju pri raspolaganju sredstvima iz javnih izvora za financiranje i ugovaranje programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge. 2. Financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro, obavlja se i na temelju drugih propisa i akata lokalnih jedinica.

Tijekom 2016. i 2017. financirano je ukupno 26.222 programa ili projekta, za koje su provedeni javni natječaji, u ukupnom iznosu 996.899.144,00 kn. U 2017. financirano je 16,1 % programa ili projekata više nego u 2016. s 3,5 % više sredstava. Prosječan iznos financiranja je od 11.919,00 kn po programu ili projektu koji su financirale županije do 85.035,00 kn po programu ili projektu koje je financirao Grad Zagreb. Ukupno ostvareni rashodi za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro te političkih stranaka i nezavisnih lista iz proračuna županija i gradova iznosili su 747.346.770,00 kn u 2016. te 810.740.915,00 kn u 2017., što je 8,4 % više nego u 2016. Opća područja, koja su gradovi financirali u 2016. i 2017., najvećim dijelom odnose se na sport u iznosu 726.420.578,00 kn, kulturu i umjetnost u iznosu 109.518.833,00 kn, socijalnu djelatnost u iznosu 92.497.870,00 kn te zaštitu i spašavanje u iznosu 56.256.040,00 kn. Za navedena područja financiranja isplaćeno je 984.693.321,00 kn ili 90,0 % ukupno ostvarenih rashoda za tekuće donacije na koje se primjenjuje Uredba. Gradovi, njih 24, su u 2016. i 2017., ukupno na donacije utrošili 1.221.947.517,00 kn.

Opća područja financiranja, koja su županije financirale u 2016. i 2017., najvećim dijelom se odnose na sport u iznosu 76.456.124,00 kn, zaštitu i spašavanje u iznosu 42.605.484,00 kn, kulturu i umjetnost u iznosu 31.998.293,00 kn, socijalnu djelatnost u iznosu 31.038.785,00 kn te gospodarstvo u iznosu 29.479.641,00 kn. Za navedena područja financiranja isplaćeno je 211.578.327,00 kn ili 83,7 % ukupno ostvarenih rashoda za tekuće donacije na koje se primjenjuje Uredba. Županije su 2016. i 2017., ukupno na donacije utrošile 336.140.168,00. Na donacije su ukupno, prema nalazima Revizije, 24 grada, 20 županija i Grad Zagreb u 2016. i 2017. utrošili 1.558.087.685,00 kn. Samo za jednokratne isplate, do 5.000,00 kn (za aktivnosti koje iz opravdanih razloga nisu mogle biti planirane u godišnjem planu udruge!), ukupno je isplaćeno 2.749.682,00 u 2016. godini, a u 2017. gotovo dvostruko više – 4.474.590,00 kn. Ili analizirani gradovi i županije su za ovu vrstu donacije ukupno isplatili 7.224.272,00 kn za obje godine.

Analizirane lokalne jedinice su projekte i programe organizacija civilnog društva financirale u iznosu 626.348.688,00 kn u 2016., odnosno 699.620.381,00 kn u 2017.

Lokalne jedinice su organizacijama civilnog društva dodijelile i sredstva u dodatnom iznosu od 65.498.237,00 kn u 2016., odnosno 50.615.945,00 kn u 2017., što nije iskazano u izvješćima namijenjenim Uredu za udruge. Državni ured za reviziju je mišljenja da bi lokalne jedinice trebale više pozornosti posvetiti unosu podataka u spomenuto Izvješće o sredstvima dodijeljenim za financiranje programa i projekata organizacija civilnog društva.

NALAZ REVIZIJE

Lokalne jedinice trebaju utvrditi prioritete i područja koja će financirati na osnovu procjena potreba ciljanih skupina i odabira mjera za ostvarenje ciljeva iz – svojih strateških dokumenata. Većina lokalnih jedinica nije provodila postupak vrednovanja natječaja i procjenu potreba za utvrđivanje prioritetnih područja.

Prema obrazloženjima nekih lokalnih jedinica, odluka o prioritetnim područjima, donosi se na temelju iskustva, podataka iz prethodnih godina te kroz suradnju i praćenje aktivnosti udruga civilnog društva i potreba lokalne zajednice. Ili pojednostavljeno – ‘onako-kako-se-uvijek-radilo’…

Davatelj financijskih sredstava obvezan je sustavno izgrađivati sposobnosti, posebna znanja i vještine svojih zaposlenika koji rade na poslovima dodjele financijskih sredstava. Tijekom obavljanja revizije, uočeni su određeni propusti, koji su nastali kao posljedica nedovoljne edukacije zaposlenika.

Začuđujući je nalaz revizije o lakomislenost pojedinih lokalnih čelnika koji su planirali i ostvarili rashode za tekuće donacije iz ‘proračunske zalihe‘ za 2016. i 2017. u iznosu 9.887.313,00 kn. Lokalne jedinice su navedenim sredstvima, između ostalog, financirale donacije i drugim udrugama građana (bez provedenog javnog natječaja), obilježavanje godišnjih manifestacija i organizacije obljetnica udruga.

‘Proračunska zaliha’ su sredstva sa vrlo specifičnom namjenom, i koriste za financiranje rashoda nastalih pri otklanjanju posljedica: – elementarnih nepogoda, – epidemija, – ekoloških nesreća – ili izvanrednih događaja, – i drugih nepredvidivih nesreća te – za druge nepredviđene rashode tijekom godine.

S obzirom na navedeno, sredstva proračunske zalihe nisu mogla biti korištena za ostvarivanje programskih aktivnosti udruga.

KAD SE PRORAČUNSKA SREDSTVA DODJELJUJU UZ OBVEZAN NATJEČAJ

Jedinice lokalne samouprave su dužne objaviti poziv ili natječaj za dodjelu financijskih sredstava na svojim mrežnim stranicama, kao i rezultate natječaja s podacima o udrugama i programima ili projektima kojima su odobrena financijska sredstva i odobrenim financijskim iznosima.

Revizija je uočila da u pojedinim slučajevima (navodimo samo neke opaske): – obrasci ugovora o dodjeli financijskih sredstava programima ili projektima nisu objavljeni zajedno s natječajnom dokumentacijom – zaključeni ugovori ne sadrže odredbe za osiguranje povrata neutrošenih ili nenamjenski utrošenih sredstava. – rezultati javnih natječaja nisu objavljeni na mrežnim stranicama lokalnih jedinica, iako je davatelj financijskih sredstava obvezan objaviti – prije zaključivanja ugovora nisu pribavljene izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja (ako se neki projekt npr. već financira iz državnog proračuna, ne bi smio biti financiran i iz lokalnog).

KAD SE PRORAČUNSKA SREDSTVA DODJELJUJU BEZ NATJEČAJA

Na temelju Programa javnih potreba u sportu, kulturi i tehničkoj kulturi, lokalne jedinice su sa sportskim zajednicama, zajednicama tehničke kulture i turističkim zajednicama, kada se financijska sredstva dodjeljuju bez objavljivanja javnog natječaja o izravnoj dodjeli sredstava obvezne zaključiti ugovore i poštivati osnovne standarde financiranja u vezi s planiranjem financijskih sredstava, ugovaranjem, praćenjem, javnim objavljivanjem i izvještavanjem.

Međutim, pojedine lokalne jedinice nisu zaključile ugovore s navedenim udrugama.

Dio sredstava korišten je za ostvarivanje redovnih programskih aktivnosti udruga te su u tim slučajevima sredstva trebala biti planirana i ostvarena putem javnih natječaja. Također, s pojedinim udrugama kojima su navedena sredstva dodijeljena na taj način, nisu zaključeni ugovori.

Crveni križ

Društvima Crvenog križa se sredstva isplaćuju na temelju odredbi članaka 2. i 3. Pravilnika o načinu i rokovima plaćanja sredstava iz prihoda jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za rad ustrojstvenih oblika Hrvatskog Crvenog križa, prema kojima lokalne jedinice izdvajaju 0,2 % propisanih proračunskih prihoda za rad i djelovanje Službe traženja na razini lokalne jedinice te 0,5 % za javne ovlasti i redovne djelatnosti ustrojstvene jedinice Crvenog križa na svom području.

Društvima Crvenog križa su tijekom 2016. i 2017. doznačena sredstva u iznosu 61.994.256,00 kn, od čega u 2016., iznosu 30.381.573,00 kn, a u 2017. u iznosu 31.612.683,00 kn. Osim isplata sredstava na temelju navedenog Pravilnika, društvima Crvenog križa se sredstva mogu isplaćivati za financiranje programa i projekata na temelju natječaja. Pojedine lokalne jedinice prenosile su sredstva društvima Crvenog križa izravno, iako su se odnosila na programe i projekte koje Crveni križ ne obavlja na temelju javnih ovlasti.

Vatrogasne zajednice

Vatrogasnim zajednicama se sredstva isplaćuju na temelju odredbe članka 45. Zakona o vatrogastvu, prema kojoj lokalne jedinice, s obzirom na visinu svog proračuna, izdvajaju 0,35 % do 5,0 % sredstava iz proračuna za poslove vatrogastva. Vatrogasnim zajednicama i dobrovoljnim vatrogasnim društvima je tijekom 2016. i 2017. doznačeno 132.490.599,00 kn, od čega 2016. u iznosu 67.841.157,00 kn, a u 2017. u iznosu 64.649.442,00 kn.

Hrvatska gorska služba spašavanja

Prema odredbi članka 18. Zakona o Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja (Narodne novine 79/06 i 110/15), u proračunu lokalnih jedinica u kojima djeluju stanice Hrvatske gorske službe spašavanja, osiguravaju se i sredstva za financiranje redovite djelatnosti stanica Hrvatske gorske službe spašavanja. Predstavničko tijelo lokalne jedinice donosi program javnih potreba za obavljanje djelatnosti stanica Hrvatske gorske službe spašavanja, a stanica Hrvatske gorske službe spašavanja dužna je dostaviti lokalnoj jedinici godišnji program rada i podnijeti izvješće o utrošku sredstava. Gorskim službama spašavanja je tijekom 2016. i 2017. doznačeno 8.083.320,00 kn, od čega u 2016. u iznosu 3.931.965,00 kn, a u 2017. u iznosu 4.221.355,00 kn.

Sportske zajednice

Izvještaji o izvršenju programa javnih potreba u sportu sadrže podatke o ostvarenim prihodima i rashodima, vrstama rashoda (utrošku sredstava), broju sportaša, udrugama koje su članovi sportske zajednice, sportskim natjecanjima i dr. Prema navedenim izvještajima, sportskim zajednicama su ukupno u 2016. prenesena sredstva u iznosu 238.037.956,00 kn, a u 2017. u iznosu 266.383.687,00 kn.

Stranke

Na temelju odredbi Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe (Narodne novine 24/11, 61/11, 27/13, 48/13 – pročišćeni tekst, 2/14 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 96/16 i 70/17) i odluka lokalnih jedinica o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i gradskih zastupnica/zastupnika izabranih s liste grupe birača planirane su donacije za 2016. i 2017. Lokalne jedinice samostalno određuju iznos sredstava koji ce osigurati u svojim proračunima. Pravo na redovito godišnje financiranje iz sredstava proračuna lokalne jedinice imaju političke stranke koje imaju člana u predstavničkom tijelu i člana predstavničkog tijela izabranog s liste grupe birača. Svakoj stranci pripada iznos razmjeran broju njenih zastupnika.

Naknade članovima predstavničkih tijela isplaćivane su u gradovima u prosječnim mjesečnim iznosima 1.321,00 kn (uvećana naknada za člana podzastupljenog spola ili mladog člana – dalje u tekstu: uvećana naknada, 1.455,00 kn) za 2016., odnosno 1.312,00 kn (uvećana naknada 1.443,00 kn) za 2017. Naknade članovima predstavničkih tijela isplaćivane su od 154,00 kn u Gradu Čakovcu (uvećana naknada 169,00 kn), do 6.800,00 kn u Gradu Splitu (uvećana naknada 7.480,00 kn).

Naknade članovima predstavničkih tijela isplaćivane su u županijama u prosječnim mjesečnim iznosima 1.303,00 kn (uvećana naknada 1.430,00 kn) za 2016., odnosno 1.321,00 kn (uvećana naknada 1.452,00 kn) za 2017. Naknade članovima predstavničkih tijela isplaćivane su od 153,00 kn u Ličko-senjskoj županiji (uvećana naknada 169,00 kn), do 6.359,00 kn u Zagrebačkoj županiji (uvećana naknada 6.995,00 kn). Ukupno je za financiranje političkih stranaka i nezavisnih lista utrošeno: 2016 – 27.907.428,00 kn, te 2017. – 30.071.473,00 kn.

Turističke zajednice

Revizijom je utvrđeno da je od 45 lokalnih jedinica, 40 prenosilo sredstva turističkim zajednicama za rad (funkcioniranje zajednice) ili za provođenje programa i projekata. Ukupno prenesena sredstva turističkim zajednicama iznosila su 25.202.777,00 kn u 2016. te 28.251.117,00 kn u 2017. Većina sredstava utrošena je za funkcioniranje turističkih zajednica, a ne za programe (rashodi za zaposlenike, materijalni rashodi). Lokalne jedinice nisu utvrdile programe, projekte i aktivnosti koje ce turističke zajednice obavljati tijekom godine te ukupne troškove za provedbu pojedine programske aktivnosti.

SUSTAV PRAĆENJA PROVEDBE PROGRAMA I PROJEKATA I ANALIZA OSTVARENIH REZULTATA

Davatelj financijskih sredstava pri financiranju programa i projekta obvezan je primjenjivati osnovne standarde praćenja i vrednovanja financiranja i izvještavanja koji se odnose na praćenje provedbe aktivnosti odobrenih programa i projekata, namjensko trošenje financijskih sredstava te vrednovanje učinaka natječaja na temelju praćenja provedbe programa ili projekata i podnošenja godišnjeg izvještaja o dodijeljenim financijskim sredstvima, provedenim postupcima i učincima financiranih programa i projekata Uredu za udruge.

Obujam praćenja i vrednovanja treba biti utemeljen na načelu proporcionalnosti, na način da veća vrijednost programa ili projekta, odnosno javnog natječaja iziskuje veći obujam praćenja. Oblici praćenja provedbe aktivnosti i namjenskog trošenja sredstava iz javnih izvora u okviru ugovorenog programa ili projekta obuhvaćaju pregled svih izvještaja (programskih i financijskih) u odnosu na svaki potpisani ugovor na temelju kojih su dodijeljena financijska sredstva, obvezni terenski posjet udruzi i partnerima te provjeru provedbe za sve programe i projekte čije je razdoblje provedbe najmanje godinu dana i vrijednost veća od 100.000,00 kn.

Vrednovanje se obavlja analizom učinkovitosti dodijeljenih javnih sredstava, odnosno omjera utrošenog s obzirom na izravne rezultate.

Što je Državna revizija ustanovila:

– U pojedinim slučajevima korisnici financiranja nisu dostavili izvještaje, nisu ih dostavili na propisanim obrascima ili izvještaji ne sadrže pojedine izvore financiranja i podatke o provedenim programima u cjelini. – U pojedinim slučajevima troškovi su pravdani dokumentacijom koja nije vezana isključivo za provođenje programa i projekta. – Lokalne jedinice nisu pisanim putem potvrđivale prijem izvještaja o realizaciji programa i projekata s potrebnom pratećom dokumentacijom. – Lokalne jedinice nisu provodile terenske posjete ili nisu provele terenski posjet kod svih korisnika financiranja za projekte i programe čije je razdoblje provedbe najmanje godinu dana i vrijednost iznad 100.000,00 kn. – Pojedine lokalne jedinice niti nemaju obrasce za dokumentiranje terenskih posjeta. – Pojedine lokalne jedinice nisu obavljale provjere na licu mjesta na odabranom uzorku kod krajnjih korisnika kojima su na godišnjoj razini izvršene isplate iznad 20.000,00 kn. – Pojedini korisnici financiranja nisu vrednovali rezultate provedenog programa i projekta i nisu utvrdili metode vrednovanja. – Također, pojedine lokalne jedinice nisu provodile vrednovanje provedenog programa ili projekta, a većina lokalnih jedinica nije provodila vrednovanje natječaja.

Državni ured za reviziju naložio je provesti terenski posjet kod svih korisnika financiranja za projekte i programe čije je razdoblje provedbe najmanje godinu dana i vrijednost veća od 100.000,00 kn, u skladu s odredbama Uredbe. Predložio je sastaviti obrasce za dokumentiranje terenskih posjeta. Predložio je kod sastavljanja Upitnika o fiskalnoj odgovornosti u uzorak za provjeru trošenja sredstava na licu mjesta obuhvatiti i krajnje korisnike kojima su na godišnjoj razini izvršene isplate iznad 20.000,00 kn.

VREDNOVANJE PROJEKATA KOJIMA SU SREDSTVA DOZNAČENA BEZ NATJEČAJA

U slučaju dodjela financijski sredstava bez natječaja (Crveni križ, turističke zajednice itd.), neke lokalne jedinice nisu provodile terensku kontrolu kod većine korisnika financiranja ili su u pojedinim slučajevima kontrolu provele, ali nisu sastavile zapisnik o provedenom postupku.

Sportske zajednice

Odredbama Zakona o sportu, tijela lokalnih jedinica nadležna za poslove sporta imaju obvezu pratiti i nadzirati izvršenje programa javnih potreba u sportu te pratiti korištenje i utrošak sredstava. Pojedini izvještaji sportskih zajednica sadrže podatke o aktivnostima i utrošku sredstava, ali bez naturalnih pokazatelja o provedenim aktivnostima (broj natjecatelja, ekipa, posjetitelja, aktivnosti po sportskim udrugama) te pokazatelja uspješnosti, koji bi omogućili mjerenje učinaka programa i projekata financiranih proračunskim sredstvima. Tijekom obavljanja revizije, u lokalnim jedinicama pregledan je dio dokumentacije sportskih zajednica, kojom su lokalne jedinice raspolagale te su utvrđene nepravilnosti i propusti, iako su lokalne jedinice obavile terensku kontrolu i u zapisnicima navele da nepravilnosti nije bilo. Iz navedenog je vidljivo da praćenje i kontrola utroška sredstava, prema programima javnih potreba u sportu, nije provedena u dovoljnoj mjeri.

Vatrogasne zajednice

Pojedine lokalne jedinice, kao davatelji sredstava, nisu od vatrogasne zajednice zatražile dostavu vjerodostojne dokumentacije kojim se dokazuje namjensko trošenje sredstava za redovitu djelatnost na temelju koje su iskazani rashodi u propisanom obrascu.

Crveni križ

Pojedina godišnja izvješća o utrošku sredstava društava Crvenog križa ne sadrže financijske podatke o utrošenim sredstvima za ostvarenje pojedinih aktivnosti, ni naturalne pokazatelje i pokazatelje uspješnosti kako bi se omogućilo mjerenje učinaka, odnosno praćenje ostvarenja ciljeva postavljenih strateškim i planskim dokumentima lokalnih jedinica. Pojedina društva Crvenog križa nisu dostavljala polugodišnja izvješća o utrošku sredstava.

OCJENA UČINKOVITOSTI DODIJELJENIH SREDSTAVA

Učinkovito, ali…

Državni ured za reviziju ocijenio je da je dodjeljivanje i korištenje tekućih donacija iz proračuna 11 županija i 13 gradova učinkovito, pri čemu su potrebna određena poboljšanja, jer su utvrđene slabosti i propusti koji ne utječu bitno na provedbu programa i projekata od interesa za opće dobro, i to u županijama: Zagrebačka, Krapinsko-zagorska, Varaždinska, Primorsko-goranska, Virovitičko-podravska, Osječko-baranjska, Šibensko-kninska, Splitsko-dalmatinska, Istarska, Dubrovačko-neretvanska i Međimurska. Te gradovima: Bjelovar, Dubrovnik, Koprivnica, Krapina, Osijek, Pazin, Pula, Samobor, Slavonski Brod, Split, Šibenik, Varaždin i Zadar.

Djelomično učinkovito, jer su utvrđene nepravilnosti i propusti…

Dodjeljivanje i korištenje tekućih donacija iz proračuna 9 županija, 11 gradova i Grada Zagreba ocijenio je djelomično učinkovitim, jer su utvrđene nepravilnosti i propusti koji utječu na provedbu programa i projekata od interesa za opće dobro te su potrebna određena poboljšanja Županije: Sisačko-moslavačka, Karlovačka, Koprivničko-križevačka, Bjelovarsko-bilogorska, Ličko-senjska, Požeško-slavonska, Brodsko-posavska, Zadarska i Vukovarsko-srijemska; te gradovi: Čakovec, Gospić, Karlovac, Kaštela, Požega, Rijeka, Sisak, Velika Gorica, Vinkovci, Virovitica, Vukovar i Zagreb.

Državna revizija je dala 41 nalog i preporuku; navodimo neke:

– utvrditi prioritetna područja za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro kroz opis postojećeg stanja, prikupljanje i analizu podataka i donošenje odluke o prioritetnim područjima – pribavljati izjave o nepristranosti i povjerljivosti svih članova povjerenstava za pripremu natječaja i natječajne dokumentacije – javno objaviti rezultate natječaja s podacima o udrugama i programima ili projektima kojima su odobrena financijska sredstva i odobrenim financijskim iznosima na službenim mrežnim stranicama lokalne jedinice, u skladu s odredbama Uredbe – zaključivati ugovore nakon donošenja odluke o dodjeli sredstava – proračunsku zalihu koristiti za namjene propisane odredbama Zakona o proračunu, a rashode za ostvarivanje programskih aktivnosti udruga planirati i ostvarivati u okviru rashoda – za tekuće donacije – sa sportskom zajednicom, zajednicom tehničke kulture i turističkom zajednicom zaključiti ugovor te poštivati osnovne standarde financiranja propisane Uredbom – financiranje programa i projekata koje Crveni križ ne obavlja na temelju javnih ovlasti provoditi putem javnog natječaja, u skladu s odredbama Uredbe – u suradnji s turističkom zajednicom utvrditi provedbu programa, projekata i aktivnosti koje ce lokalna jedinica financirati te ukupne troškove za provođenje pojedine programske aktivnosti – od vatrogasne zajednice zatražiti dostavljanje dokumentacije koja je osnova za iskazivanje rashoda i izdataka, a zbog smanjenja rizika nenamjenskog trošenja i osiguravanja transparentnog korištenja sredstava

Izvor: Državna revizija, IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ REVIZIJI UČINKOVITOSTI DODJELJIVANJA I KORIŠTENJA TEKUĆIH DONACIJA IZ PRORAČUNA JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE, http://www.revizija.hr/datastore/filestore/180/DODJELJIVANJA-I-KORISTENJA-TEKUCIH-DONACIJA.pdf

**** U tekstu ‘Uredba’ se odnosi na Uredbu o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge, NN 26/2015.

Pod pojmom ‘tekuće donacije’ podrazumijevaju se prijenosi sredstava neprofitnim organizacijama, odnosno organizacijama civilnog društva, turističkim zajednicama, političkim strankama i nezavisnim listama.

Comments


DONACIJE IZ LOKALNIH PRORAČUNA za 2016. i 2017.

Ako ne želite više čitati o ovakvim slučajevima, potpišite peticiju za potpunu transparentnost svih javnih tijela i organizacija koje se financiraju novcem poreznih obveznika. Više o našim zahtjevima možete pročitati ovdje.

bottom of page