top of page
Search

Kao što smo već u dosadašnjim tekstovima utvrdili najveće probleme s financiranjem udruga imaju lokalne uprave i samouprave.

Čak i one koje se u široj javnosti smatraju najtransparentnijima, a spadaju i među najrazvijenijim općinama i županijama imaju problema s dodjelama novca udrugama i trgovačkim društvima u njihovom vlasništvu.

Među udrugama koje se često financiraju uz razne aktivističke, spadaju često i sportske udruge. Slično je u primjeru najsjevernije hrvatske županije.

Državna revizija je obavila reviziju poslovanja Međimurske županije te je za 2015. godinu utvrdila nepravilnosti koje se odnose na financiranje udruga. Sredstva u iznosu od 443. 720,00 kn su dodijeljena udrugama bez provođenja javnog natječaja.

Najviše sredstava ide za financiranje aktivnosti u sportu. Županija je sportskim udrugama izravno, bez objavljivanja javnog natječaja doznačila sredstva (pojedinačne vrijednosti veće od 5.000,00 kn) u ukupnom iznosu 825.620,00 kn za provođenje sportskih aktivnosti, troškove najma sportskih dvorana i prijevoz za potrebe sporta. Za izravno dodijeljena sredstva su s tri korisnika zaključeni ugovori te su ostvareni rashodi u iznosu 381.900,00 kn, dok za preostala sredstva u iznosu 443.720,00 kn nisu zaključeni ugovori, a sredstva su doznačena udrugama na temelju odluka i rješenja župana!

Županija je u 2015. također isplatila i više sredstava za sufinanciranje sajmova. S društvom za organizaciju sajmovima zaključila je Sporazum o sufinanciranju društva za 2016.  te se obvezala osigurati sredstva za potporu rada Društva do 720.000,00 kn. Prema Sporazumu, sredstva su namijenjena prvenstveno za financiranje kapitalnih izdataka, odnosno za tekuće poslovanje . No, problem je bio u tome što je Društvu  2016. preneseno ukupno 916.000,00 kn (u okviru tekućih donacija u iznosu 616.000,00 kn i kapitalnih pomoći u iznosu 300.000,00 kn), što je za 196.000,00 kn ili 27,2 % više od onoga što je županija obvezala Sporazumom!

header.all-comments


Tajna ljubav sportskih udruga i lokalnih proračuna

Ako ne želite više čitati o ovakvim slučajevima, potpišite peticiju za potpunu transparentnost svih javnih tijela i organizacija koje se financiraju novcem poreznih obveznika. Više o našim zahtjevima možete pročitati ovdje.

bottom of page