top of page

STATUT UDRUGE

Statut udruge je donesen na temelju članka 13. Zakona o udrugama (NN 74/14) od strane Skupštine udruge Lipa, udruga poreznih obveznika, održana dana 10. studenog 2014. u Zagrebu.

Statut možete preuzeti ovdje:

STATUT UDRUGE

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

(1) Ovim Statutom uređuju se pitanja naziva, sjedišta, ciljeva, djelatnosti, načina upravljanja, unutarnjeg ustrojstva, odgovornosti,nadzora, imovine kao i druga pitanja značajna za rad Lipe, udruge poreznih obveznika(U daljnjem tekstu: Udruga).

(2) Udruga je nevladino i neprofitno udruženje građana.

(3) Udruga ima pravnu osobnost.


Naziv i područje djelovanja

Članak 2.

(1) Naziv Udruge glasi: Lipa, udruga poreznih obveznika.

(2) Skraćeni naziv koji će se rabiti na hrvatskom jeziku je Lipa.

(3) Uz naziv na hrvatskom jeziku Udruga će u pravnom prometu rabiti i naziv na engleskom jeziku, koji glasi: Linden, taxpayers association.

(4) Skraćeni naziv koji će se rabiti na engleskom jeziku je Linden.

(5) Udruga djeluje na području Republike Hrvatske, a promicat će suradnju s drugim Udrugama i institucijama koje dijele srodne ciljeve, iz regije i ostalih zemalja.


Sjedište i zastupanje

Članak 3.

 • Sjedište Udruge je u Zagrebu.

 • Odluku o promjeni adrese sjedišta donosi Upravni odbor.

 • Udrugu u pravnom prometu zastupa predsjednik Udruge.

 • Upravni odbor može ovlastiti i druge osobe za zastupanje Udruge.


Podružnice

Članak 4.

 • Udruga može osnivati podružnice.

 • Odluku o osnivanju podružnice donosi Upravni odbor.

 • Podružnice nisu pravne osobe.


Pečat

Članak 5.

(1) Udruga ima pečat.

(2) Pečat Udruge je okruglog oblika sa stiliziranim drvetom u sredini i ispisanim punim nazivom Udruge uz unutarnji rub.

(3) Pečat čuva i ovlašten je koristiti predsjednik Udruge i drugi članovi Udruge koje on ovlasti.

II. CILJEVI I DJELATNOSTI

Članak 6.

(1) Ciljevi udruge Lipa su:

 1. Niži porezi

 2. Manji državni aparat

 3. Transparentnost trošenja novca poreznih obveznika

 4. Efikasnije trošenje novca poreznih obveznika

 5. Zastupanje poreznih obveznika


Članak 7.

(1) Udruga Lipa obavlja sljedeće djelatnosti:

 1. Provođenje edukacije te stručno usavršavanje članova i drugih pojedinaca

 2. Organiziranje konferencija, seminara, radionica, predavanja i tečajeva

 3. Osmišljavanje i promicanje prijedloga, politika i kampanja u cilju smanjenja poreznog opterećenja poreznih obveznika

 4. Osmišljavanje i promicanje prijedloga, politika i kampanja u cilju smanjenja javne potrošnje i državnog aparata

 5. Osmišljavanje i promicanje prijedloga, politika i kampanja u cilju povećanja fiskalne odgovornosti države

 6. Poticanje transparentnosti u domeni javnih financija

 7. Poticanje racionalizacije prihoda i rashoda državnog proračuna

 8. Zastupanje interesa i prava poreznih obveznika općenito

(2) Udruga djeluje na području demokratsko-političke kulture.

III. ČLANOVI UDRUGE

Članak 8.

Kategorije članstva

Članstvo u Udruzi je dobrovoljno, a podijeljeno je u kategorije. Članovi mogu biti:

 1. redovni

 2. podupirući

 3. počasni


Redovni članovi

Članak 9.

(1) Redovnim članom može postati svaka fizička ili pravna osoba koja prihvaća odredbe ovog Statuta, a svojim osobnim radom doprinosi ili može doprinijeti ostvarivanju ciljeva Udruge.

(2) Pravne osobe ostvaruju prava u Udruzi putem ovlaštenih predstavnika.

(3) Fizička ili pravna osoba koja želi postati redovitim članom Udruge podnosi molbu za članstvo (pristupnicu) Upravnom odboru.

(4) Pristupnica iz stavka 3. ovog članka podnosi se u elektroničkom ili drugom odgovarajućem obliku, a sadrži najmanje:

 • podatke o članu koje je Udruga dužna prikupljati sukladno zakonu


 • izjavu kojom se kandidat za članstvo obvezuje na sudjelovanje u radu Udruge te poštivanje odredbi njenog Statuta i drugih akata, kao i tijela Udruge.

(5) Konačnu odluku o primanju novih članova u redovno članstvo donosi Upravni odbor i o njoj se obavještava kandidata za redovno članstvo.

(6) Redovnim članom Udruge postaje se po odluci Upravnog odbora iz stavka 5. ovog članka nakon plaćanja članarine određene za godinu u kojoj je podnesena pristupnica za članstvo.

(7) Kandidatima za članstvo čiji je upis u registar članova Upravni odbor odbio Udruga je dužna vratiti iznos uplaćen na ime članarine iz stavka 6. ovog članka u roku 8 dana od dana donošenja odluke Upravnog odbora o odbijanju.

(8) Upravni odbor može pravilnikom pobliže propisati kriterije i postupak izbora novih redovnih članova.


Podupirući članovi

Članak 10.

(1) Podupirućim članom može postati svaka fizička ili pravna osoba koja prihvaća odredbe ovog Statuta te želi materijalno ili na drugi sličan način doprinijeti ostvarivanju ciljeva Udruge.

(2) Osoba koja želi postati podupirućim članom podnosi zahtjev za članstvo Upravnom odboru.

(3) Zahtjev iz stavka 2. ovog članka može se podnijeti u elektroničkom ili drugom odgovarajućem obliku, a sadrži najmanje:

 • podatke o članu koje je Udruga dužna prikupljati sukladno zakonu


 • izjavu kojom se osoba koja je zahtjev podnijela obvezuje materijalno ili na drugi sličan način doprinositi radu Udruge te poštivati odredbe njenog Statuta i drugih akata, kao i tijela Udruge.

(4) Podupirući član upisuje se u registar članova u roku od 30 dana od dana dostave dokaza o uplati minimalnog iznosa članskih doprinosa određenih za podupiruće članove.

(5) Upravni odbor može u roku iz stavka 4. ovog članka odbiti upis podupirućeg člana ukoliko procijeni da bi učlanjivanje bilo štetno interesima Udruge pri čemu je Udruga iznos uplaćen na ime doprinosa iz stavka 4. ovog članka dužna vratiti u roku od 3 dana od dana donošenja odluke o odbijanju.

(6) Odluka Upravnog odbora iz stavka 5. ovog članka konačna je i o njoj se obavještava osobu čiji je zahtjev za podupiruće članstvo odbijen.

(7) Upravni odbor može pravilnikom pobliže propisati postupak učlanjivanja novih podupirućih članova te kriterije po kojima bi se učlanjivanje moglo smatrati štetnim.

(8) Podupirući član može u svakom trenutku podnijeti molbu Upravnom odboru za redovno članstvo pri čemu se na odgovarajući način primjenjuju odredbe ovog Statuta koje se odnose na primanje novih redovnih članova u članstvo.

Počasni članovi

Članak 11.

(1) Upravni odbor može Skupštini predložiti imenovanje počasnih članova Udruge.

(2) Počasnim članom može postati svaka fizička i pravna osoba koja uživa ugled u društvu, a koja je svojim djelovanjem znatno doprinijela ostvarivanju ciljeva i unaprjeđenju rada Udruge ili čije bi učlanjenje znatno doprinijelo ugledu Udruge.

(3) Upravni odbor može pravilnikom pobliže propisati postupak i kriterije učlanjivanja počasnih članova.


Prava i dužnosti članova

Članak 12.

(1) Prava i dužnosti svih članova Udruge su da:

 1. budu obaviješteni o djelovanju Udruge,

 2. sudjeluju u aktivnostima koje priređuje Udruga,

 3. predlažu ideje u cilju promicanja djelatnosti Udruge,

 4. daju prijedloge odluka i potiču rad Udruge;

 5. prisustvuju radu Skupštine,

 6. nadziru rad te daju ocjene i mišljenja o radu Udruge;

 7. svojim djelovanjem štite ugled, čast i imovinu Udruge,

 8. poštuju Statut Udruge, te druge akte i odluke tijela Udruge,

 9. plaćaju članarinu i članske doprinose prema odluci Upravnog odbora.

(2) Pravo i dužnost donositi odluke u Skupštini te usmjeravati rad Udruge imaju isključivo redovni članovi Udruge.

(3) Podupirući članovi nemaju obvezu sudjelovati u aktivnostima Udruge niti prava i obveze navedene u stavku 1. točkama 5. i 6. ovog članka, osim ako im ta prava i obveze nisu dodijeljeni posebnom odlukom Upravnog odbora.

(4) Počasni članovi oslobođeni su plaćanja članarine i drugih članskih doprinosa.

Članarine i članski doprinosi

Članak 13.

(1) O članarini i drugim članskim doprinosima, njihovoj visini i načinu plaćanja te posljedicama u slučaju njihovog nepodmirivanja odlučuje Upravni odbor sukladno potrebama Udruge i ovom Statutu.

(2) Redovni članovi koji nisu najmanje osam dana prije dana održavanja Skupštine podmirili sve svoje obveze u vidu članarine i članskih doprinosa za tekuću godinu u kojoj se održava Skupština nemaju pravo glasa u Skupštini.

(3) Podupirući članovi koji nisu u roku iz stavka 2. ovog članka podmirili svoje obveze u vidu članskih doprinosa određenih za tekuću godinu u kojoj se održava Skupština nemaju pravo prisustvovati niti biti obaviješteni o radu Skupštine.

(4) Iznimno, Upravni odbor može osloboditi pojedinog člana, više njih ili određenu grupu članova od obveze plaćanja članarine i članskih doprinosa, ako to doprinosi razvoju Udrugei ostvarenju njezinih ciljeva. Pri tom se kao kriterij prvenstveno mogu uzeti socijalno i materijalno stanje člana te osobni doprinos člana radu Udruge.


Prestanak članstva

Članak 14.

(1) Članstvo u Udruzi prestaje:

 1. smrću ili prestankom postojanja člana,

 2. pismenom izjavom člana o istupanju iz članstva,

 3. isključenjem zbog neispunjavanja obveza prema Udruzi,

 4. isključenjem zbog neplaćanja članarine i članskih doprinosa,

 5. isključenjem zbog namjernog ili krajnje nepažljivog postupanja člana suprotno odredbama ovog Statuta, drugih općih akata ili odluka tijela Udruge i/ili nanošenja štete ugledu i djelatnosti Udruge, uz nemogućnost ponovnog učlanjenja.

(2) U slučajevima iz stavka 1. točaka 3., 4. i 5. konačnu odluku o isključenju člana donosi Upravni odbor.


Registar članova i zaštita osobnih podataka

Članak 15.

(1) Registar članova vodi se u elektroničkom obliku na odgovarajući način i sukladno zakonu.

(2) Registar članova Udruge vodi jedna ili više osoba koje za to imenuje Upravni odbor i koje za svoj rad izravno odgovaraju Upravnom odboru.

(3) Upravni odbor može posebnom odlukom odrediti koji će se podaci i na koji način prikupljati i obrađivati u registru, sukladno zakonu.

(4) Podaci koji se prikupljaju u registru smiju se dati na uvid samo članovima Udruge i nadležnim tijelima, na njihov zahtjev, a sukladno zakonu, ovom Statutu i odluci Upravnog odbora iz stavka 3. ovog članka.

(5) Osobe koje vode registar, članovi Upravnog odbora te ostali članovi Udruge, u svrhu zaštite osobnih podataka i privatnosti članova te ugleda Udruge,neće, osim u slučaju iz stavka 4. ovog članka, otkrivati podatke iz registra niti davati bilo kakve informacije koje se odnose na registar članova ili su na drugi način povezane s pitanjima članstva bez posebnog pristanka člana ili druge osobe na koju se takve informacije odnose i Predsjednika Udruge.

(6) Postupanje suprotno stavku 5. ovog članka smatra se teškom povredom odredaba ovog Statuta koja šteti ugledu Udruge.

IV. UPRAVLJANJE I ORGANIZACIJA RADA

Upravljanje i načela rada

Članak 16.

(1) Udrugom upravljaju redovni članovi neposredno u Skupštini, odnosno putem svojih predstavnika u Upravnom odboru.

(2) Odluku o formiranju odbora, povjerenstava i drugih radnih tijela Udruge donosi Upravni odbor po potrebi.

(3) Rad u Udruzi temelji se na zajedničkom odlučivanju i samostalnoj odgovornosti te ravnopravnosti članova u ostvarivanju njihovih prava i dužnosti.

(4) Udruga može sa svojim članovima i drugim osobama sklopiti ugovor o radu, djelu ili drugi odgovarajući ugovor na temelju kojeg te osobe primaju naknadu za rad koji obavljaju za Udrugu, sukladno zakonu i ovom Statutu.

(5) Odluku o sklapanju ugovora iz stavka 4. ovog članka donosi Upravni odbor.

(6) Rad Udruge i njenih tijela je javan. Javnost se ostvaruje pravodobnim izvješćivanjem članstva o radu Udruge, pojedinim odlukama njezinih tijela i značajnim događajima pisanim izvješćivanjima, putem mrežne stranice Udruge, elektroničkim putem, na posebnim skupovima ili na drugi prikladan način.


Tijela upravljanja i elektronička komunikacija

Članak 17.

(1) Tijela upravljanja Udrugom su Skupština i Upravni odbor.

(2) Sva tijela Udruge mogu donositi odluke na sjednici koja se održava telefonom, elektroničkom komunikacijom ili putem drugih za to podobnih tehničkih sredstava pri čemu svim članovima odnosnog tijela mora na prikladan način biti omogućeno raspravljati o pitanjima vezanim uz odluku koja se tako donosi.

(3) Smatra se da je nazočna većina članova odnosnog tijela potrebna za donošenje pravovaljanih odluka na način iz stavka 2. ovog članka ukoliko su svi članovi tog tijela pravovremeno obaviješteni o vremenu i datumu donošenja odluke na način iz stavka 2. ovog članka ili je takvo donošenje odluka uobičajeno u poslovanju odnosnog tijela.


Skupština udruge

Sastav Skupštine

Članak 18.

(1) Skupština Udruge je najviše tijelo upravljanja.

(2) Skupštinu čine svi poslovno sposobni redovni članovi Udruge, te po jedan predstavnik svake pravne osobe redovne članice Udruge.

(3) Upravni odbor samostalno ili na prijedlog pojedinog podupirućeg člana konačnom odlukom određuje mogu li određeni ili svi podupirući članovi prisustvovati radu skupštine, a sukladno potrebama i mogućnostima Udruge da osigura njihovu nazočnost. Podupirući članovi u svakom slučaju zadržavaju pravo da ih se na odgovarajući način izvijesti o odlukama Skupštine važnima za rad Udruge.

(4) Skupština može svoj rad dodatno urediti Poslovnikom o radu ili drugim odgovarajućim općim aktom.Nadležnost Skupštine

Članak 19.

Skupština Udruge:

 1. Donosi i mijenja Statut,

 2. Donosi i mijenja opće akte Udruge čije donošenje je ovim Statutom stavljeno u njezinu nadležnost ili nije izričito stavljeno u nadležnost drugih tijela

 3. bira i razrješava članove Upravnog odbora,

 4. nadzire rad i materijalno-financijsko poslovanje Udruge,

 5. usvaja financijske izvještaje i izvještaje o radu,odlučuje o organizacijskim i statusnim promjenama i prestanku Udruge,

 6. imenuje počasne članove Udruge na prijedlog Upravnog odbora,

 7. donosi sve odluke u vezi s radom Udruge koje nisu u nadležnosti drugih tijela.


Sjednice Skupštine

Članak 20.

(1) Sjednice Skupštine održavaju se prema potrebi, a najmanje jednom godišnje.

(2) Sjednicu Skupštine saziva Upravni odbor.

(3) Upravni odbor mora sazvati sjednicu Skupštine u roku 30 dana od dana kada je to predložio predsjednik Udruge.

(4) Upravni odbor dužan je pozive za sjednicu ili obavijest o održavanju sjednice Skupštine elektroničkim putem dostaviti članovima najmanje sedam dana prije zasjedanja.

(5) Ako Upravni odbor ne sazove Sjednicu u roku iz stavka 3. ovog članka, predsjednik Udruge može samostalno sazvati sjednicu Skupštine pri čemu poziv na sjednicu ili obavijest o održavanju sjednice iz stavka 4. ovog članka moraju sadržavati prijedlog dnevnog reda, te dan i mjesto održavanja sjednice odnosno podatke o načinu održavanja sjednice elektroničkim putem.

(6) Iznimno, sjednicu Skupštine može sazvati polovica svih članova Skupštine s pravom glasa u slučaju:

 • trajne spriječenosti ili nedostupnosti svih članova Upravnog odbora,


 • odbijanja članova Upravnog odbora da po isteku mandata Upravnog odbora sazovu sjednicu Skupštine,

 • postupanja Upravnog odbora protivno zakonu ili Statutu,

 • sprječavanja nastanka znatnije štete za Udrugu.

(6) Sjednicama Skupštine predsjedava predsjednik, a u njegovoj odsutnosti osoba koju za to ovlasti Skupština.Donošenje odluka u Skupštini

Članak 21.

(1) Skupština donosi odluke natpolovičnom većinom glasova na sjednici prisutnih članova, osim ako nije drugačije određeno ovim Statutom.

(2) Odluke Skupštine pravovaljane su ako je na sjednici prisutna najmanje polovica svih članova Skupštine s pravom glasa, osim ako nije drugačije određeno ovim Statutom.

(3) U slučaju da na sjednici nije nazočan dovoljan broj članova s pravom glasa za donošenje pravovaljanih odluka, sjednica Skupštine odgađa se za tjedan dana. Nakon proteka tog roka, neovisno o broju prisutnih članova, Skupština započinje s radom, a odluke donesene natpolovičnom većinom prisutnih članova s pravom glasa smatraju se pravovaljanima.

(4) Glasovanje u Skupštini u pravilu je javno. Odluku o provođenju tajnog glasovanja donosi Skupština na zahtjev bilo kojeg člana Skupštine.

(3) Odluke Skupštine evidentiraju se na odgovarajući način u elektroničkom obliku.


Upravni odbor

Sastav Upravnog odbora

Članak 22.

(1) Upravni odbor je izvršno tijelo Udruge i najviše tijelo upravljanja između dva zasjedanja Skupštine.

(2) Upravni odbor čine tri člana koje bira Skupština.

(3) Upravni odbor bira predsjednika Udruge iz redova svojih članova.


Predsjednik

Članak 23.

(1) Predsjednik Udruge organizira i rukovodi radom Udruge.

(2) Predsjednik Udruge zastupa i predstavlja Udrugu, te odgovara za zakonitost njezina rada.


Nadležnost Upravnog odbora

Članak 24.

(1) Upravni odbor:

 1. predlaže promjene Statuta,

 2. donosi konačnu odluku o prijmu redovnih članova u Udrugu

 3. saziva zasjedanje Skupštine, predlaže dnevni red i priprema sve materijale o kojima Skupština raspravlja,

 4. izvršava odluke Skupštine,

 5. vodi svakodnevne poslove Udruge, imenuje timove, odbore, komisije i druga odgovarajuća radna tijela, određuje im sastav i zadatke,

 6. predlaže Skupštini imenovanje počasnih članova,

 7. odlučuje o isključenju iz članstva,

 8. odlučuje o promjeni adrese sjedišta Udruge,

 9. odlučuje o raspodjeli prikupljenih sredstava,

 10. predlaže Skupštini financijske izvještaje i izvještaje o radu,

 11. osigurava da Udruga djeluje u skladu sa Statutom i zakonom

 12. obavlja i druge poslove sukladno ovom Statutu i drugim općim aktima Udruge koje donosi Skupština.

(2) Upravni odbor može izvršavanje zadataka i poslova u svom djelokrugu povjeriti i odgovarajućem radnom tijelu. Članovi radnog tijela za svoj rad odgovaraju Upravnom odboru, a njihov mandat vezan je uz mandat Upravnog odbora koji ih je izabrao.


Sjednice Upravnog odbora

Članak 25.

(1) Sjednica Upravnog odbora održava se najmanje jednom godišnje.

(2) Sjednicu Upravnog odbora može sazvati bilo koji član Upravnog odbora pri čemu svi članovi Upravnog odbora moraju biti obaviješteni o dnevnom redu te danu, mjestu i vremenu održavanja sjednice ili načinu održavanja sjednice elektroničkim putem.

(3) Odluke Upravnog odbora evidentiraju se u elektroničkom obliku.

(4) Upravni odbor može svoj rad pobliže odrediti poslovnikom.


Donošenje odluka Upravnog odbora

Članak 26.

(1) Upravni odbor samostalno odlučuje o tome kako će donositi odluke.

(2) U pravilu, Upravni odbor donosi odluke natpolovičnom većinom na sjednici prisutnih članova, osim ako nije drugačije određeno ovim Statutom ili odlukom Upravnog odbora iz stavka 1. ovoga članka.


Mandat članova Upravnog odbora

Članak 27.

(1) Mandat članova Upravnog odbora i predsjednika traje četiri godine i može se ponoviti.

(2) Mandat osoba navedenih u stavku 1. ovog članka prestaje:

 1. protekom roka iz stavka 1. ovog članka;

 2. smrću ili nastupom druge fizičke i psihičke nemogućnosti redovitog obavljanja dužnosti;

 3. ostavkom

 4. opozivom

(3) Skupština može u svakom trenutku opozvati jednog ili više članova Upravnog odbora:

 1. na njihov vlastiti zahtjev,

 2. ako ne postupaju u skladu s uputama i smjernicama Skupštine,

 3. ako djeluju protivno zakonu ili Statutu ili

 4. ako svojim istupanjem i djelovanjem štete ugledu Udruge.

(4) Skupština odluku o opozivu člana Upravnog odbora donosi dvotrećinskom većinom glasova svih članova s pravom glasa uz istovremeni izbor novog člana Upravnog odbora na upražnjeno mjesto.

(5) U slučaju iz stavka 4. ovog članka mandat novoizabranog člana Upravnog odbora traje do dana s kojim bi prestao mandat opozvanog člana protekom roka iz stavka 1. ovog članka da do opoziva nije došlo.

(6) Odredbe stavaka 4. i 5. na odgovarajući se način primjenjuju i u slučajevima iz stavka 2. točke 2. i 3. ovog članka.Odgovornost članova Upravnog odbora

Članak 28.

(1) Za svoj rad članovi Upravnog odbora odgovaraju samostalno Skupštini Udruge pri čemu se odgovornosti mogu osloboditi samo ako dokažu da su zadatak obavljali prema odluci Skupštine ili Upravnog odbora te da su upozoravali na štetnost odluke.

(2) Za odluke Upravnog odbora, članovi Upravnog odbora odgovaraju solidarno, a odgovornosti se mogu osloboditi samo ukoliko dokažu da su glasovali protiv za Udrugu štetne odluke ili da su upozoravali na njenu štetnost.

(3) Predsjednik Udruge odgovara samostalno za svoj rad Upravnom odboru.

V. IMOVINA I NAČIN STJECANJA IMOVINE

Članak 29.

(1) Imovinu Udruge čine:

 1. novčana sredstva,

 2. pokretne stvari,

 3. nekretnine,

 4. druga imovinska prava.

(2) Udruga ostvaruje prihode i stječe imovinu iz:

 1. članarine i drugih članskih doprinosa,

 2. darova, priloga te ostalih dobrovoljnih davanja,

 3. izdavanja publikacija i drugih tiskovnih materijala,

 4. te iz drugih zakonom dopuštenih izvora.

(3) Ostvareni prihodi Udruge mogu se koristiti samo za ostvarivanje ciljeva i obavljanje djelatnosti određenih Statutom Udruge.

(4) Imovinom Udruge upravlja Upravni odbor.

Članak 30.

Financijska godina Udruge počinje 1. siječnja, a završava 31. prosinca iste godine.

VI. RJEŠAVANJE SPOROVA I SUKOBA INTERESA

Rješavanje sporova

Članak 31.

(1) Sve sporove u vezi s Udrugom, odlukama, nadležnosti i postupanjem njezinih tijela i članova koje se odnose na rad, ustroj i imovinu Udruge, kao i druge sporove koji mogu nastati iz odredaba ovog Statuta i s njima u vezi, članovi i tijela Udruge će nastojati riješiti pregovorima.

(2) Ukoliko pregovori iz stavka 1. ovog članka ne uspiju, članovi i tijela Udruge će sporove nastojati riješiti mirenjem.

(3) Ako spor nije riješen niti nakon provedenog postupka mirenja, spor će se riješiti pred arbitražnim sudom.

(4) Ako suprotstavljene strane u sporu nisu sporazumno odabrale medijatora za provođenje postupka mirenja iz stavka 2. ovog članka ili arbitražni sud za provođenje postupka arbitraže iz stavka 3. ovog članka, medijatora odnosno arbitražni sud će imenovati Skupština na prvoj sljedećoj sjednici nakon nastanka spora.

 

Rješavanje sukoba interesa

Članak 32.

(1) Prilikom donošenja odluka u tijelima Udruge, članovi su dužni interese Udruge staviti iznad svojih privatnih interesa.

(2) Član tijela koje donosi odluku na temelju koje bi on za sebe ili članove svoje bliže rodbine u smislu Zakona o sprječavanju sukoba interesa mogao ostvariti određenu imovinsku korist ili druge pravne ili ekonomske probitke izuzima se iz glasovanja o predmetnoj odluci i ne ubraja se u kvorum potreban za donošenje odluke, ali zadržava pravo očitovanja i raspravljanja o odluci.

(3) U slučaju dvojbe oko postojanja sukoba interesa tijelo koje bi trebalo donijeti odluku iz stavka 2. ovog članka prethodno odlučuje o tome nalazi li se član iz stavka 2. ovog članka u sukobu interesa ili ne pri čemu se član o postojanju čijeg sukoba interesa tijelo odlučuje izuzima se iz donošenja odluke o postojanju sukoba interesa na način opisan u stavku 2. ovog članka.

VII. PRESTANAK UDRUGE

Članak 33.

(1) Udruga prestaje odlukom Skupštine ili iz razloga propisanih zakonom.

(2) Odluku o prestanku djelovanja Udruge donosi Skupština 3/4 većinom glasova svih članova s pravom glasa.

(3) Odlukom o prestanku djelovanja Udruge odlučit će se o podjeli preostale imovine Udruge te će se imenovati likvidator Udruge.

VIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 34.

Mandat Upravnog odbora

(1) Stupanje na snagu ovog Statuta ne utječe na trajanje i tijek mandata ranije izabranih članova Upravnog odbora.

(2) Stupanjem na snagu ovog Statuta razrješuje se dužnosti izvršni tajnik Udruge.

(3) Upravni odbor će na prvoj sljedećoj sjednici nakon stupanja na snagu ovog Statuta imenovati osobe zadužene za vođenje registra članova sukladno članku 15. stavku 2. ovog Statuta.


Članak 35.

Započeti postupci učlanjivanja novih članova

(1) Postupci učlanjivanja novih redovnih članova započeti prije primjene ovog Statuta dovršit će se sukladno Statutu Udruge od 24. veljače 2014. godine pri čemu će Upravni odbor pozvati osobe čije su kandidature zaprimljene do dana primjene ovog Statuta da se izjasne kandidiraju li se za redovno ili za podupiruće članstvo u Udruzi.

(2) Upravni odbor može pravilnikom pobliže urediti postupak učlanjivanja osoba iz stavka 1. ovog članka.


Članak 36.

Izmjene, dopune i tumačenje Statuta

(1) Statut Udruge donosi Skupština većinom glasova svih članova Skupštine s pravom glasa.

(2) Za tumačenje odredbi Statuta nadležna je Skupština Udruge.

(3) Za tumačenje drugih akata Udruge nadležno je tijelo koje ih je donijelo.


Stupanje na snagu

Članak 37.

Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se od dana upisa u Registar Udruga Republike Hrvatske.
U Zagrebu,

 1. studenog 2014. godineLIPA, UDRUGA POREZNIH OBVEZNIKA______________________

Davor Huić,

predsjednik

bottom of page