O nama

O NAMA

Lipa, udruga poreznih obveznika, nije još jedna udruga na državnom proračunu. Mi smo zaista nevladina organizacija. Financiramo se isključivo članarinama i donacijama, a naši članovi i aktivisti volontiraju i posvećeni su našim ciljevima.

Našim političarima je potreban jači nadzor od strane civilnog društva jer država očito ne zastupa interese građana u mjeri u kojoj je to nužno. Aktivna participacija građanki i građana u procesima donošenja političkih odluka ključna je za ostvarivanje zajedničkih interesa društva u cjelini.

U manje od tri godine postojanja Lipa je svojim aktivnostima i angažmanom popularizirala brojne teme kao što su javni dug, visina poreznog opterećenja i način na koji političari troše naš teško stečeni novac!

Lipa je pokretanjem peticije protiv poreza na nekretnine, u koju se uključilo 150.000 osoba, zaustavila primjenu već donesenog  Zakona o lokalnim porezima u dijelu koji se ticao poreza ne nekretnine, što nije zabilježeno od početka demokratskih procesa u Hrvatskoj. Tako smo poreznim obveznicima uštedjeli najmanje 300 milijuna kuna godišnje!

U Hrvatskoj se nikad, do pojave Lipe, nije govorilo o ‘novcu poreznih obveznika’ niti se političare prozivalo zbog  njihovog neodgovornog trošenja. Građani imaju pravo znati na što se troši javni novac!

TKO SMO?

Lipa je udruga koja zastupa hrvatske porezne obveznike – građane, poduzeća i obrte koji porezima i parafiskalnim nametima pune državni proračun. Oni nemaju svoj glas u javnosti i potpuno su podzastupljeni obzirom na važnost i ulogu u društvu.
Paradoksalno je da su interesne skupine onih koji žive od proračunskih sredstava često moćnije i utjecajnije od onih koji ih plaćaju.

ZA ŠTO SE ZALAŽEMO?

1. Manji porezi
Hrvatska ima jednu od najviših razina poreznog opterećenja na svijetu. Osobito je štetno visoko opterećenje rada, koje nas čini nekonkurentnom zemljom, te destimulira novo zapošljavanje i investicije.
Porezni obveznici imaju puno pravo zahtijevati smanjenje opće razine oporezivanja, kako bi mogli raspolagati većim dijelom rezultata svog rada.

2. Manja država
Hrvatska ima prevelik i preskup birokratski aparat. Hrvatski porezni obveznici administraciju plaćaju gotovo 50 posto više u odnosu na prosjek Europske unije, pokazuju podaci Eurostata na temelju brojki iz 2015. godine. Nužno je smanjenje tog aparata i dovođenje javne potrošnje u okvire realnog.
Lipa radi pritisak na izvršnu vlast da smanji troškove države i traži uvođenje režima balansiranog proračuna te zahtijeva stroži režim fiskalne odgovornosti za ljude koji, u naše ime i za naš račun, raspolažu našim novcem.

3. Transparentnost
Novac poreznih obveznika troši se netransparentno i na načine koji idu od neracionalnog i nepotrebnog do rentijerskog i kriminalnog.
Porezni obveznici imaju pravo na potpunu informaciju na koji način se troši njihov novac, i odgovornost da to trošenje prate, nadziru i na njega utječu.
Lipa svoje aktivnosti usmjerava prema svim razinama vlasti da omogući građanima bolji uvid u načine trošenja njihovog novca.

4. Efikasnost
Transparentnost je nužna, ali nije i jedini kriterij u trošenju novca poreznih obveznika.
Trošenje mora biti svrsishodno, mora biti usmjereno na javne servise koji su potrebni svim građanima, a ne rasipan na partikularne ciljeve poput kupovine glasova, zadovoljavanje određenih interesnih skupina i kupovanje socijalnog mira.
Svaka lipa poreznih obveznika mora biti utrošena na način da doprinese povećanju javnog dobra.

5. Smanjenje javnog duga
Hrvatsku su niz neodgovornih vlada u koaliciji sa interesnim skupinama doveli na sam rub prekomjerne zaduženosti. Plaćanje tog duga u godinama koje dolaze, dodatno će opteretiti hrvatske porezne obveznike.
Hrvatska godišnje izdvaja 11 milijardi kuna samo za kamate. Zbog nas, ali i budućih generacija koje zadužujemo bez njihovog znanja i pristanka, ta se neodgovorna praksa mora zaustaviti.

CILJEVI

Ciljevi udruge Lipa su: niži porezi; manji državni aparat; transparentnost trošenja novca poreznih obveznika; efikasnije trošenje novca poreznih obveznika; zastupanje poreznih obveznika.

DJELATNOSTI KOJIMA SE OSTVARUJU CILJEVI

Provođenje edukacije te stručno usavršavanje članova i drugih pojedinaca; organiziranje konferencija, seminara, radionica, predavanja i tečajeva; osmišljavanje i promicanje prijedloga, politika i kampanja u cilju smanjenja poreznog opterećenja poreznih obveznika; osmišljavanje i promicanje prijedloga, politika i kampanja u cilju smanjenja javne potrošnje i državnog aparata; osmišljavanje i promicanje prijedloga, politika i kampanja u cilju povećanja fiskalne odgovornosti države; eventi i predstavljanje istraživanja; oticanje transparentnosti u domeni javnih financija; poticanje racionalizacije prihoda i rashoda državnog proračuna; djelatnosti razvojne međunarodne suradnje; provođenje edukacije, te znanstvenog, stručnog i istraživačkog rada; zastupanje interesa i prava poreznih obveznika općenito.

JOŠ O LIPI…

Lipa je udruga koja se ne financira iz proračuna, nego isključivo članarinama i donacijama.

Lipa, udruga poreznih obveznika
Hebrangova 21, Zagreb
e-mail: lipa@manjiporezi.hr
Žiro račun: HR7524840081107113155
OIB: 31746760730

SLUŽBENE WEB STRANICE UDRUGE LIPA

Lipa, udruga poreznih obveznika

Hebrangova 21, Zagreb
e-mail: lipa@manjiporezi.hr
Žiro račun: HR7524840081107113155
OIB 31746760730